Przepisy RODO

Baljer & Zembrod - budowa maszyn
Przepisy RODO

Przepisy RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) - zwanym RODO:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: BALJER & ZEMBROD Sp. Z O.O., ul. Józefa Cygana 4/211, 45-131 Opole. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się mailowo pod adresem:

baljer@baljer.pl
Tel.: +48 692 001 417

2. Za naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, bądź do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4. Dane przechowywane będą przez okres trwania umowy, do momentu przedawnienia roszczeń, bądź do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest konieczne celem realizacji zawartej umowy lub innego stosunku prawnego.


12/2020

Copyright 2024 Baljer & Zembrod GmbH & Co. KG. Alle Rechte.